Skip links

1,4 mld euro na wsparcie regionu Polski Wschodniej

Do 2027 roku mikro, małe i średnie firmy, samorządy, inicjatorzy tworzący start-upy, ośrodki innowacji takie jak parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne ze wschodnich województw Polski będą mogły Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to oferta specjalnie dostosowana do potrzeb regionu. Dofinansowanie będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości, nowych technologii, rozwiązań proekologicznych czy turystyki.

Program Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW) jest kontynuacją wsparcia unijnego skierowanego do regionu Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Program skierowany jest do firm działających na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i powiatów sąsiednich).

Głównym celem programu jest ugruntowanie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz zapewnienie wyższej jakości życia w tej części kraju.

Za pośrednictwem PARP wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w czterech obszarach odpowiadających na wyzwania Polski Wschodniej:

  • rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości,
  • zielona transformacja,
  • turystyka (wsparcie skierowane do samorządów),
  • sieci transportowe (wsparcie skierowane do samorządów).
Konkursy FEPW

„Platformy startowe dla nowych pomysłów” – skoncentrowane na kompleksowym wsparciu startupów i innowacyjnych rozwiązań na różnych etapach rozwoju, począwszy od testowania i walidacji wstępnych pomysłów, aż po przygotowanie odpowiedniego modelu biznesowego. Bardziej zaawansowane startupy również otrzymają pomoc w rozwoju biznesu.

„Wsparcie procesów projektowych w małych i średnich przedsiębiorstwach” – jego celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Dofinansowanie umożliwi audyt i stworzenie strategii projektowej w oparciu o proces projektowy, umożliwiając innowacyjność i zrównoważone projektowanie. Program zapewni młodym firmom możliwość tworzenia produktów dostosowanych do potrzeb klientów, a także innowacyjnego marketingu i brandingu, co zwiększy ich szanse na sukces rynkowy.

„Zrównoważona mobilność miejska” – działania konkursu będą koncentrować się na zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym na budowie i rozbudowie zintegrowanych sieci transportu miejskiego oraz cyfryzacji systemu mobilności miejskiej. Program ma również na celu wzmocnienie rozwoju zrównoważonego, inteligentnego, multimodalnego transportu i jego integrację z siecią TEN-T.

„Fundusz Infrastruktury Drogowej” – pomoc obejmie tworzenie ponadregionalnej infrastruktury drogowej, w szczególności inwestycje w integrację regionalnych i krajowych systemów transportowych, w tym tworzenie infrastruktury ładowania pojazdów bez emisyjnych.

„Narzędzie w zakresie produktów turystycznych” – głównym zadaniem do rozwiązania w tym obszarze będzie modernizacja lub budowa obiektów wchodzących w skład zintegrowanego produktu turystycznego oraz infrastruktury ułatwiającej dostęp do obiektów turystycznych. Wsparciem objęte zostaną przede wszystkim produkty turystyczne o zasięgu ponadregionalnym, a przede wszystkim te, które przebiegają przez granice województw (tzw. wewnętrzne peryferie) i łączą co najmniej dwa z nich.

 
Nowe obszary objęte programem FEPW

Program FEPW na lata 2021-2027 to nie tylko kontynuacja dotychczasowych strategii rozwoju przedsiębiorczości, ale także zupełnie nowe priorytety i wsparcie, niedostępne wcześniej w regionie Polski Wschodniej. Nowe programy dostępne dla firm to:

„Automatyzacja i robotyzacja w małych i średnich firmach” W programie znajdą się zawody z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w polskich firmach. Rozwój w tym aspekcie przyspieszy transformację firm w kierunku Przemysłu 4.0, co ma doprowadzić do stworzenia długoterminowej przewagi konkurencyjnej, uwzględniającej światowe trendy. Działania objęte wsparciem obejmą audyt procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych w firmie oraz wdrożenie rozwiązań zaplanowanych na mapie transformacji cyfrowej, w tym szkolenie/przekwalifikowanie pracowników do pracy z nowymi procesami.

„Transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (CE)” Program skupi się między innymi na niwelowaniu luki kompetencyjnej i problemów związanych z finansowaniem rozwoju, wdrażaniem rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Będzie to obejmowało m.in. doradztwo – w tym audyt i analizę potrzeb i potencjału nowych rozwiązań czy stworzenie mapy zielonej transformacji – oraz wdrożenie działań wynikających z wypracowanego modelu biznesowego, np. zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędne prace adaptacyjne, pozyskanie lub zaprojektowanie nowych technologii, szkolenie lub przekwalifikowanie pracowników.

Badanie przeprowadzone w 2020 r. na zlecenie Dassault Systèmes wykazało, że spośród 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce 6 na 10 firm jest obecnie w trakcie wdrażania różnych rozwiązań transformacji cyfrowej. Znamy też badania dowodzące, że organizacje, które nie boją się wdrażać rozwiązań cyfrowych, mają większe szanse na rozwój i osiąganie korzyści na poziomie organizacyjnym. Firmy, które wdrażają innowacje technologiczne, szybko dostrzegają korzyści, które są jeszcze bardziej widoczne w dłuższej perspektywie. Automatyzacja procesów biznesowych zdarza się coraz częściej, a korzyści płynące z takich usprawnień stają się coraz bardziej znane.

Trend jest oczywisty, ale aby zaistnieć w polskich firmach potrzebne są jeszcze sprzyjające okoliczności!

W ramach Programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020 przekazaliśmy ponad 7 mld zł na sfinansowanie blisko 3200 projektów. Województwa makroregionu są jednak nadal na niższym poziomie rozwoju gospodarczego w porównaniu z innymi regionami Polski, mimo że obserwowana w 2020 r. dynamika wzrostu PKB w niektórych regionach Polski Wschodniej jest wyższa od średniej krajowej. Dlatego przedsiębiorcy ze wschodniej Polski będą mogli liczyć na wsparcie oferowane w ramach programu, przeznaczonych dla nich – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Startupy nadal będą mogły liczyć na pomoc w ich rozwoju. Nowością będą zawody z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w polskich firmach. Wśród założeń FEPW jest realizacja procesu transformacji firm w kierunku Przemysłu 4.0. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli przekształcić swoje modele biznesowe w kierunku GOZ. PARP będzie z niecierpliwością czekała na efekty wsparcia, którego wkrótce udzieli firmom z tego obszaru za pośrednictwem nowych funduszy unijnych. Ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach programu planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

WYSTĄPIŁ DARIUSZ BUDROWSKI, PREZES POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Pierwsze Wyzwania FEPW 2021-2027 zaplanowano na 2023 rok.

Więcej informacji o Programie Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej można znaleźć na stronie PARP.

Źródło parp.gov.pl