Skip links

Prezenty świąteczne jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej

Zakup prezentów może być zaliczony do wydatków podatkowych pod warunkiem, że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania, bądź zabezpieczenia źródła przychodu.

 

Warunek ten wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT).

W praktyce oznacza to jednak, że prezenty muszą mieć logo firmy i być wręczane w celach promocyjnych, np. w celu promocji marki lub produktów firmy.

W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 24 marca 2016 r., nr ILPB3/4510-1-18/16-2/JG, stwierdzono:

(…) wydatki na zakup prezentów nie mających na celu promocji firmy lub jej produktów, przeznaczonych dla określonej grupy osób (kontrahentów, partnerów biznesowych) wręczanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia – spełniają cechy reprezentacji i nie mogą być kosztem uzyskania przychodu.

Organ podatkowy wskazał, że jeżeli wręczanie prezentów jest podyktowane wyłącznie współczesną kulturą biznesową – należy stwierdzić, że ma ono charakter reprezentacyjny. Wydatki reprezentacyjne są wyłączone z wydatków podatkowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

Podobnie jest w interpretacji wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 kwietnia 2016 r., nr IPTPB1/4511-875/15-4/AG.

Organ podatkowy wskazał, że kosze upominkowe zawierające słodycze oraz kalendarze z logo firmy wręczane przez przedsiębiorcę w związku ze zbliżającym się końcem roku i podsumowaniem współpracy z kontrahentami nie mogą być zaliczone do kosztów firmowych. Zdaniem Dyrektora IP przekazywanie koszy upominkowych w celu budowania pozytywnych relacji z kontrahentami oraz poprawy istniejących relacji z beneficjentami stanowi działalność reprezentacyjną.

Linia interpretacyjna organów podatkowych jest zgodna z orzecznictwem. W postanowieniu KIO z dnia 19 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2657/13:

(…) celem wydatków na cele gościnne jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego wizerunku jego firmy, przedsiębiorstwa itp. stworzenie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy wydatki te mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich przeznaczenia. Jeżeli jedynym lub dominującym celem poniesionych wydatków jest stworzenie takiego wizerunku podatnika, wydatki mają charakter reprezentacyjny.

 

Standardy biznesowe to za mało

KIO w postanowieniu z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSC 702/11, zauważyła:

(…) to, co kiedyś było uznawane za reprezentację, dziś nie mieściłoby się w tej kategorii ze względu na zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i zwyczaje.

Sąd zwrócił jednak uwagę na inny ważny aspekt. Otóż na gruncie ustaw o podatku dochodowym istotny jest charakter wydatku: w szczególności ustalenie, czy dany prezent jest prezentem promocyjnym czy gościnnym.

Oto cytat z przytoczonego orzeczenia:

(…) oceniając, czy przedmiotowe wydatki mają charakter promocyjny, należy spojrzeć przez pryzmat ich przeznaczenia. Jeżeli jedynym lub przeważającym celem poniesionego wydatku jest właśnie stworzenie wizerunku podatnika, to wydatek ma charakter reprezentacyjny.

 

Co w takim razie można zaliczyć do wydatków?

Koszty promocji i reklamy są kosztem uzyskania przychodu. Granica między reklamą a prezentacją jest bardzo cienka. W interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 8 lipca 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-55/15/MO, organ wyjaśnia:

(…) ocena charakteru wydatków (cele gościnne lub promocyjne) jest możliwa na podstawie ogólnej działalności prowadzonej przez podatnika, wysokości wydatków, ich wartości jednostkowej, określenia kręgu osób, do których są skierowane, okoliczności wręczenia prezentów itp.

Wydatki poniesione w celu stworzenia popytu na produkt, usługę lub markę poprzez nakłonienie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu określonego produktu mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych. Wydatki na reklamę są kosztem podatkowym. Rodzaj reklamy obejmuje rozpowszechnianie logo firmy.

Wydatki poniesione na zakup prezentów dla kontrahentów można odliczyć dla celów podatkowych pod warunkiem, że prezent zostanie przekazany:

  • ma logo firmy,
  • ma niewielkie znaczenie,
  • nie jest wydawany wybranej grupie partnerów biznesowych, ale jest wydawany masowo
 
Im więcej z powyższych warunków zostanie spełnionych łącznie, tym mniejsze ryzyko zakwestionowania wydatku. Samo oznaczenie prezentu logo firmy nie przesądza o jego promocyjnym charakterze

W interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2015 r., nr IPTPB1/415-590/14-6/AG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podkreśla, że z punktu widzenia podatkowego liczy się wartość prezentów (najlepiej niewielka) oraz krąg odbiorców (najlepiej nieograniczony krąg zamierzonych odbiorców). Wydatki, które spełniają te cechy, trudno przypisać do funkcji gościnności.

W ocenie organu nie stanowiłoby to reprezentacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy upominek w postaci gadżetów nie wpływa znacząco na wizerunek firmy, a logo jako znak graficzny firmy (przedsiębiorstwa) lub produktu stanowi informację handlową.

Wydatki poniesione na prezenty o niewielkiej wartości jednostkowej z logo firmy wręczane klientom można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 

Redakcja podatki.biz